2021-05-05

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018r. poz.180) w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Pracy m. st. Warszawy:

Urząd Pracy m.st. Warszawy przyjmuje doręczane dokumenty za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy urzędu: 8.00-16.00, w kancelarii ul. Ciołka 10a lub ul. Grochowska 171b.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

  • Dokument doręczony do Urzędu Pracy m. st. Warszawy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zostanie poświadczony drogą elektroniczną na adres nadawcy elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru.
  • Dokument doręczony do Urzędu Pracy m. st. Warszawy na nośniku danych zostanie poświadczony poprzez zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na tym samym nośniku danych z którego dostarczono dokument.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Akceptujemy następujące formaty załączników:

  • .doc, .docx, .rtf
  • .xls, .xlsx
  • .txt
  • open document
  • .pdf
  • dla plików graficznych: .gif, .tif, .bmp, .jpg, .png
  • dla danych skompresowanych: .zip, .rar, .7zip. Załączniki skompresowane muszą zawierać jedynie pliki w powyżej wymienionych formatach.

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Urzędu Pracy m. st. Warszawy muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (podpisem kwalifikowanym) lub profilem zaufanym.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć limitów obsługiwanych przez systemy www.epuap.gov.pl i www.praca.gov.pl.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.
Pliki wygenerowane na portalu praca.gov.pl należy przesyłać za pomocą portalu praca.gov.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się